Báo cáo kết quả tài trợ, hỗ trợ “Tiếp sức đến trường” và tổng hợp đề xuất nhu cầu hỗ trợ cho học sinh
Văn bản liên quan