Tổng kết lớp bồi dưỡng ứng dụng CNTT cơ bản dành cho CBCC-VC tỉnh Gia Lai năm 2018