Ngoại khóa Công viên Diên Hồng - 06.01.2019 - Pleiku