Thông tin chi tiết:
Lý Thị Hồng
Đảng viên Lý Thị Hồng
Giới tính Nữ
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách