Ban Giám đốc

 • Nguyễn Thị Hồng Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Cao cấp chính trị, Thạc sỹ QLGD
  • Điện thoại:
   0947192779
  • Email:
   hanhnguyen_pleiku@yahoo.co.uk
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giám đốc Trung tâm, phụ trách chung, chuyên môn nghiệp vụ